Mokyklų tobulinimo programos (MTP) vykdymas
Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinėje mokykloje


Mokyklų tobulinimo programa – tai 3,5 metų (2002-2005) trukmės veikla, kurios tikslai:
- pagerinti 5-10 klasių moksleivių pasiekimus,
- modernizuoti bendrąjį lavinimą,
- užtikrinti veiksmingą ir racionalų švietimui skirtų lėšų naudojimą.

Programą sudaro 4 integruoti komponentai:
A. Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas pagrindinėse mokyklose,
B. Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas,
C. Energijos išlaidų mažinimas bei mokymosi sąlygų gerinimas,
D. Mokyklų tinklo optimizavimas.

Programą, skirtą Lietuvos 1000-mečiui, pradėjo įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama pagerinti ugdymo kokybę Lietuvos pagrindinėse mokyklose. Programa finanasuojama Vyriausybės, savivaldybių lėšomis, paimta paskola iš Pasaulio banko. Per 3,5 metų programai įgyvendinti skiriama 180 mln. litų. MTP įgyvendinimo sutartis su Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė 60 savivaldybių. Kiekvienoje savivaldybėje atrinktos pagrindinės mokyklos, kuriose jau pradėtas MTP įgyvendinimas. Zarasų rajono savivaldybė pasirinko Pauliaus Širvio pagrindinę mokyklą. Pagrindinis programos tikslas – pagerinti 5-10 klasių moksleivių pasiekimus. Norint to pasiekti, reikia tobulinti mokyklos ugdomąją ir vadybinę veiklą, sudarant palankesnes mokymosi sąlygas. Nuo 2004-2005 m.m. kiekviena MTP dalyvaujanti mokykla turės po mokyklą – partnerę, kurioje taip pat bus vykdomi MTP komponentai. Palaipsniui į MTP įsijungs visos Lietuvos pagrindinės mokyklos.
Laukiami MTP rezultatai:
1. Pagrindinėse mokyklose pagerės ugdymo kokybė. Mokytojai patobulins savo profesines žinias, bus pasirengę taikyti aktyvius mokymo(si) metodus, modernias mokymo priemones bei naujas technologijas. Mokyklų komandos tampa "pokyčių skatintojais" – jie jau padeda ir ateity padės kolegoms savoje ir kitose mokyklose taikyti naujoves;
2. Mokyklos bus aprūpintos moderniomis mokymo priemonėmis, apmokytos naudotis informacinėmis technologijomis, gebės mokymui ir mokymuisi naudoti virtualią mokymosi aplinką;
3. Veiks nacionalinė moksleivių pasiekimų vertinimo sistema. Bus sukurti lietuvių kalbos, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų vertinimo testai 4, 6, 8 ir 10 klasių moksleiviams. Ši informacija padės tobulinti pagrindinės mokyklos ugdymo turinį bei mokymo procesą;
4. Bus sukurta ir įdiegta mokyklų vidinio ir išorinio audito sistema, skatinanti mokyklų tobulėjimą ir ugdymo kokybės gerėjimą;
5. Atlikus renovacijos darbus mokyklose, pagerės paststų ir patalpų būklė. Renovuojant pastatus tikimasi sutaupyti šiluminę ir elektros energiją.
Vykdant MT programą, dalis rezultatų jau pasiekta. Iš esmės baigta mokyklos renovacija, jau "atkeliauja" naujos mokymo priemonės ir mokykliniai baldai.

Padidinti
Padidinti
Mokykla 1984-2002 metais
Mokykla dabar


Penkių mokyklos pedagogų komanda, vykdydama komponento A programą, 2 metus Molėtų ir Utenos švietimo centruose, mokėsi dirbti naujai: taikyti aktyvius mokymo metodus, naujas technologijas, dirbti virtualioje aplinkoje. Jie dalyvavo 8 dvidieniuose seminaruose, aptarė patirtį ir keitėsi mintimis su kitais mokytojais refleksijos dienose. Apie tai, kokių žinių ir įgūdžių įgijo, galima spręsti iš seminarų temų:

1) sėkmingo mokymosi link;
2) kas lemia mokymosi sėkmę;
3) ruošiantis pamokai;
4) sėkminga pamoka;
5) mokome ir mokomės kartu;
6) vertiname moksleivių mokymąsi (2 seminarai);
7) kuriame besimokančiųjų bendruomenę.

Padidinti
Mokyklos mokytojų MTP komanda


Pirmasis Programos etapas eina į pabaigą. Toliau dėmesys bus skiriamas sklaidai. Sklaida jau pradėta vykdyti. Apie tai byloja mokykloje vykę renginiai.
1. ŠMM ir Zarasų rajono savivaldybės MTP regioninės sutarties pristatymas mokyklos bendruomenei (sutartį pristatė mokyklos direktorė Dalia Vitkūnienė).
2. MTP pristatymas (A.Šuminienė, ŠMM vyr. specialistė).
3. Konferencija rajono mokyklų direktoriams, pavaduotojams ir mokyklų tarybų pirmininkams „MTP 2002-2005, skirta Lietuvos Tūkstantmečiui“. Programą pristatė ŠMM specialistė Rasa Šnipienė, kalbėjo savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas S.Kaulavičius, direktorė D.Vitkūnienė, komandos nariai.
4. Seminaras „Sėkmingo mokymosi link“ 5-10 klasėse dėstantiems mokyklos pedagogams (MTP komanda).
5. Direktorės Dalios Vitkūnienės patirties, susijusios su MTP sklaida respublikiniame mokyklų direktorių seminare Marcinkonyse.
6. 2-jų dienų trukmės seminaras buvo skirtas vidinio audito vykdymui.
7. Kupiškio rajono renovuojamos mokyklos direktoriaus, mokyklos tarybos pirmininko ir savivaldybės atstovo viešnagė mokykloje.
8. Utenos regiono mokyklų komandų narių refleksijos diena.
9. Komandos nariai rengė seminarus metodiniuose mokytojų pasitarimuose, vedė atviras pamokas.


Padidinti
Padidinti
Padidinti
Utenos "Aukštakalnio" mokykla
Visagino "Žiburio" mokykla
Refleksijos dienaPadidinti
Padidinti
Padidinti
MTP komandos seminaras
mokyklos pedagogams
Komandos nariai MTP pristatyme
MTP programą pristato
ŠMM specialistė R.ŠnipienėPadidinti
Padidinti
Padidinti
MTP komandos seminaras
mokyklos pedagogams
MTP komandos seminaras
mokyklos pedagogams
Refleksijos dienaŠiais mokslo metais toliau bus vykdoma MTP. Ypatingą dėmesį skirsime mūsų mokyklos ir mokyklos-partnerės pedagogams perteikdami seminaruose ir refleksijos dienose įgytą patirtį, kad ugdymo procese nuolat būtų taikomi aktyvieji mokymo metodai.Į viršų

MTP programos pristaymą internete kūrė:
Birutė Graužinienė, mokyklos direktorės pavaduotoja, mokyklos tobulinimo centro vedėja, MTP komandos narė (tekstai, nuotraukos);
Mindaugas Vitkūnas, informacinių technologijų mokytojas (dizainas, maketavimas, programavimas).
© 2004 Zarasų Pauliaus Širvio mokykla