1. „Olweus“: apie programą progimnazijoje
Įkėlė Administratorius· 2015-11-04 18:38:54
Ar įsivaizduojate savo gyvenimą be gebėjimo bendrauti? Turbūt sudėtingai... Tačiau juk nevisi sugebame, suprantame ar atsinešame iš artimos aplinkos tą tinkamą, socialų bendravimo, reagavimo įgūdį.

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje nuolat vykdomos trumpalaikės patyčių akcijos, šviečiamosios veiklos, diskusijos klasių valandėlių metu, tačiau tikslinga plėstis, sužinoti, išmokti dar daugiau tiek mokiniam bei jų tėvam, tiek visai mokyklos bendruomenei kartu.

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija 2015-2016 m. įtraukta į Olweus programą diegiančių mokyklų sąrašą. Programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje.

Olweus programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

Programos įdiegimas vienoje mokykloje trunka 18 mėnesių. Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas yra apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga ir gauna reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

Tikėtina, kad įdiegus programą mokykloje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šių pokyčių pasėkoje pagerės bendras mokyklos mikroklimatas, mokyklos bendruomenės narių santykiai.

Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:
1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo. Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

Siekiant šio tikslo mokykloje bus:
• Sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
• Sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG);
• Išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų ir mokinių budėjimas;
• Peržiūrėta ir patobulinta pagal Olweus programą priežiūros sistema mokykloje – „Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“, „Informavimo apie patyčias bei netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“;
• Atlikta mokinių apklausa;
• Apklausos duomenys pristatyti mokyklos bendruomenei ir tėvams.

Olweus programos sėkmę lems mokyklos bendruomenės nariai – mokytojai ir kiti darbuotojai, kurie:
• Kas antrą savaitę susitiks ir 90 min. mokysis programos deigimo principų, analizuos patyčių problemas analizuoja, teiks konstruktyvius pasiūlymus patyčiu sprendimo klausimais.
• Stebės mokinius klasėje ir už jos ribų.
• Aktyviai reaguos į netinkamą mokinių elgesį.
• Sudarys individualaus poveikio planus, individualiai bendrausi su patyčiose dalyvaujančiais moksleiviais, susitiks su tėvais.
Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – Mūsų mokykloje nesityčiojama.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:
1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Kartą per savaitę mokykloje bus vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.
Tikimės, kad mūsų dalyvavimas Olweus programoje padės sukurti saugią ir draugišką atmosferą mokykloje.


Programos koordinatorė psichologė Aistė Lingienė

Grįžti