4. „Olweus“: nuobaudų „kopėčios“
Įkėlė Administratorius· 2016-05-09 08:23:32
„NUOBAUDŲ KOPĖČIOS“ TAIKOMOS PATYČIŲ ATVEJŲ METU

1-4 žingsniai įgyvendinami tą pačią dieną, įvykus patyčių atvejui:

1. Patyčių stabdymas ir pokalbis su jų dalyviais, kurį vykdo atvejį pastebėjęs progimnazijos darbuotojas.
2. Pasikartojus patyčių situacijai, su moksleiviu kalbasi klasės auklėtojas, patyčių atvejį pastebėjęs darbuotojas, socialinis pedagogas. Moksleivis įspėjamas žodžiu, įvykis fiksuojamas „Patyčių atvejų registracijos žurnale“.
3. Nereaguojančio į pastabas moksleivio izoliavimas į kitą pedagogo prižiūrimą patalpą (soc. pedagogo, psichologo kab., skaitykla, biblioteka), pasiaiškinimo rašymas socialinei pedagogei. Nukentėjusio moksleivio (-ių) pokalbis su psichologu, klasės auklėtoju.
4. Klasės auklėtojas arba socialinis pedagogas apie patyčių atvejį telefonu informuoja besityčiojančio ir patyčias patyrusio moksleivio tėvus bei jiems prižiūrint apie įvyki tėvus informuoja pats moksleivis.

5-14 žingsniai įgyvendinami, jeigu 1-4 taikytos priemonės yra neveiksmingos:

5. Klasės auklėtojas bendradarbiaudamas su dalykų mokytojais, surenka moksleivio elgesį pamokų ir pertraukų metu charakterizuojančią informaciją bei pateikia socialiniam pedagogui. Socialinis pedagogas inicijuoja susitikimą su prasižengusio ir nukentėjusio moksleivio tėvais, į susitikimą įtraukdamas klasės auklėtoją bei atvejį užfiksavusį progimnazijos darbuotoją.
6. Patyčių atvejo aptarimas/analizė progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje. Komisija direktorei raštiškai teikia siūlymus dėl taikytinų nuobaudų skyrimo nepriimtinai besielgiančiam moksleiviui.
7. Vaiko gerovės komisijos posėdis įtraukiant patyčių atvejo dalyvius, tėvus, klasės auklėtoją bei kitas institucijas (Vaiko teisių apsaugos tarnybą, policiją, socialinius darbuotojus).
8. Sutartam laiko terminui klasės auklėtojas kartu su socialiniu pedagogu stebi ir TAMO dienyne arba telefonu informuoja tėvus apie moksleivio elgesio pokyčius.
9. Pakartotinis moksleivio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje.
10. Vaiko gerovės komisija teikia siūlymą progimnazijos direkcinei tarybai dėl dokumentų teikimo minimaliai priežiūrai.
11. Moksleivio svarstymas Zarasų rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijoje dėl minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo.
12. Vaiko gerovės komisija bendradarbiaudama su dalykų mokytojais, klasės auklėtoju stebi, fiksuoja paskirtų priemonių įgyvendinimą bei kartu su moksleiviu, tėvais, klasės auklėtoju, direktore aptaria jų įgyvendinimo sėkmingumą.
13. Socialinis pedagogas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui kiekvieną mėnesį teikia ataskaitą dėl moksleivio minimalios priežiūros priemonių vykdymo.
14. Vaiko gerovės komisija administracijos direktoriui teikia raštą dėl paskirtų minimalios priežiūros priemonių moksleiviui peržiūrėjimo ar pakeitimo.

Peržiūrėti/Parsisiųsti (52 Kb, pdf) progimnazijos „Nuobaudų kopėčias“.


Grįžti